งานบริหารงานทั่วไป

 • ให้บริการรับ-ส่งหนังสือ ติดตาม จัดเก็บ สืบค้น ทำลายหนังสือ เอกสาร
 • ควบคุม ดูแลอาคารสถานที่ และให้บริการยานพาหนะ
 • ให้บริการการเงิน ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานการใช้จ่ายเงิน
 • ให้บริการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานพัสดุคงเหลือ
 • จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
 • จัดทำคำของบประมาณ คำขออัตรากำลัง และการรายงานผลการดำเนินงาน
 • ควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานการประกันคุณภาพภายในกองบริหารงานวิจัย และฝ่ายวิจัยฯ
 • จัดหาบุคคล ส่งเสริม พัฒนา บุคลากร ให้บริการสิทธิสวัสดิการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการและพิจารณาความดีความชอบ
 • งานพัฒนาศักยภาพการวิจัย

 • พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่
 • พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทุนนักวิจัยสถาบัน
 • พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
 • จัดทำวารสารวิจัยสถาบัน
 • บริหารจัดการศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง
 • บริหารจัดการเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยภายใน มข.
 • ประสานงานเครือข่ายการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • งานบริหารโครงการและทุนวิจัย

 • สนับสนุนทุนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
 • สนับสนุนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง
 • สนับสนุนกลุ่มวิจัย
 • สนับสนุนทุนโครงการวิจัย ประเภทอุดหนุนทั่วไป
 • สนับสนุนทุนบ่มเพาะนักวิจัย
 • สนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 • สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ
 • สนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact factor ในต่างประเทศ
 • ประสานโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก
 • สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการวิจัย
 • จัดเวทีเสวนาประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ (Hot Issue)
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
 • โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
 • งานสารสนเทศการวิจัย

 • บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย
 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำวิจัย
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
 • พัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
 • บริหารจัดการ Website กองบริหารงานวิจัย และ ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • สืบค้นผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากฐานข้อมูลนานาชาติ
 • งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจัย

 • ประสานและดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจำปี
 • ประสานและสนับสนุนการจัดแสดงผลงานวิจัยในเวทีต่างๆ
 • จัดทำสารวิจัย มข. รายเดือน
 • จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์
 • จัดกิจกรรมนักวิจัยพบสื่อมวลชน
 • จัดทำวารสารวิจัย มข. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • จัดทำวารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ)
 • โครงการ KKU Publication clinic ระดับมหาวิทยาลัย