ลำดับ
ชื่อ-สกุลรูปภาพ
1
นายสมหวัง ทองนำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
Tel: 043-203077 Email : somtho@kku.ac.th
Login : 106   Last Login : 2018-11-08 10:45:27
2
นางรัชนี รุ่งวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-203177, Email : ratong@kku.ac.th
Login : 848   Last Login : 2019-02-21 09:48:06
3
นายสิริชัย กิตติกำจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 46521 Email : sirkit@kku.ac.th
Login : 343   Last Login : 2019-02-18 09:02:12
4
นางนันทพร สอนศีลพงศ์ บุคลากร ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: โทรศัพท์ภายใ Email : nanson@kku.ac.th
Login : 1410   Last Login : 2019-02-21 10:04:04
5
นางสาวชัญญนิษฐ์ คำภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: 41518 Email : thankha@kku.ac.th
Login : 177   Last Login : 2019-02-18 08:35:25
6
นายจันทร์ ปานพรม พนักงานธุรการ ส.3
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-423305 Email : pchan@kku.ac.th
Login : 83   Last Login : 2019-02-15 14:52:55
7
นางสาวกุฎากรษ์ ทองจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยอำนวยการ
Tel: 50038 Email : kudato@kku.ac.th
Login : 84   Last Login : 2019-02-18 14:01:06
8
นางยุพิณ โสภาราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : yupins@kku.ac.th
Login : 149   Last Login : 2019-01-24 10:12:02
9
นายวชิรพันธุ์ หาญชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : minnerover09@hotmail.com
10
นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน นักสารสนเทศ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41512 Email : kietkl@kku.ac.th
Login : 1554   Last Login : 2019-02-21 08:48:09
11
นายวันชัย ปานพิมพ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41489 Email : panpim@kku.ac.th
Login : 75   Last Login : 2019-01-03 09:07:25
12
นางสาวกฤติกา แดงรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42131 Email : ckriti@kku.ac.th
Login : 441   Last Login : 2019-02-11 14:45:01
13
นางสาวภณิดา โมคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42129 Email : panimo
Login : 62   Last Login : 2019-01-28 11:35:06
14
นายอังกูร นุตะศะริน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : jedijuku@gmail.com
Login : 83   Last Login : 2019-02-21 08:30:23
15
นายอารยะ นาพรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: - Email : arayna@kku.ac.th
Login : 113   Last Login : 2019-02-04 12:37:57
16
นางสาวจินตนา มูลตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 48189 Email : jintmo
Login : 154   Last Login : 2019-02-20 09:07:13
17
นางสาวรัชญา กิตติกาญจนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : kkuij
Login : 230   Last Login : 2019-02-20 09:13:18
18
นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 48187 Email : kkuij@kku.ac.th
Login : 24   Last Login : 2019-02-15 12:23:28
19
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: - Email : supapas@kku.ac.th
Login : 97   Last Login : 2019-02-20 16:02:35
20
นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 67024 Email : suphachiranaja@hotmail.com,
Login : 29   Last Login : 2019-01-21 15:22:03
21
นายต้นกล้า อินสว่าง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 043239287 Email : tonkla.ins@gmail.com
Login : 24   Last Login : 2018-06-14 11:11:37
22
สาวิณี นาสมภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: Email :
Login : 21   Last Login : 2019-01-22 09:30:20
23
นางสุณิษา แสงเหลา นักวิชาการพัสดุ
งานทุนวิจัย
Tel: 42760 Email : sunido@kku.ac.th
Login : 234   Last Login : 2019-02-21 10:25:44
24
นายเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42761 Email : setsiripa@kku.ac.th
Login : 218   Last Login : 2019-02-15 10:55:44
25
นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42131 Email : patcharinpi@kku.ac.th
Login : 190   Last Login : 2019-02-15 14:16:44
26
นายธนายุทธ สังข์อินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : thanasu@kku.ac.th;thanayuts@kkumail.com
Login : 128   Last Login : 2019-02-06 11:18:11
27
นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 50119 Email : warapornp@kku.ac.th
Login : 156   Last Login : 2019-02-20 13:49:10
28
นายประพันธ์ พันตาเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : praphanph@kku.ac.th
Login : 110   Last Login : 2019-02-07 11:24:00
29
นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42762 Email : ngamchaitku@kku.ac.th
Login : 358   Last Login : 2019-02-21 09:44:35
30
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : ganych@kku.ac.th
31
นางพัทธนันท์ เขินพลกรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : pattkh
Login : 200   Last Login : 2019-02-20 15:47:18
32
นางณัฐวิภา จันโทริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : natcha
Login : 6   Last Login : 2019-01-18 10:02:38
33
นางสาวเบญจพร โคกแปะ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: Email : banjko