ลำดับ
ชื่อ-สกุลรูปภาพ
1
นายสมหวัง ทองนำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
Tel: 043-203077 Email : somtho@kku.ac.th
Login : 123   Last Login : 2019-09-24 08:53:10
2
นางรัชนี รุ่งวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-203177, Email : ratong@kku.ac.th
Login : 1021   Last Login : 2019-10-17 11:25:35
3
นายสิริชัย กิตติกำจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 46521 Email : sirkit@kku.ac.th
Login : 405   Last Login : 2019-10-16 10:19:44
4
นางนันทพร สอนศีลพงศ์ บุคลากร ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: โทรศัพท์ภายใ Email : nanson@kku.ac.th
Login : 1614   Last Login : 2019-10-17 10:22:17
5
นางสาวชัญญนิษฐ์ คำภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: 41518 Email : thankha@kku.ac.th
Login : 206   Last Login : 2019-10-10 08:41:30
6
นายจันทร์ ปานพรม พนักงานธุรการ ส.3
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-423305 Email : pchan@kku.ac.th
Login : 116   Last Login : 2019-10-11 09:48:58
7
นางสาวกุฎากรษ์ ทองจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยอำนวยการ
Tel: 50038 Email : kudato@kku.ac.th
Login : 109   Last Login : 2019-10-15 10:29:01
8
นางยุพิณ โสภาราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : yupins@kku.ac.th
Login : 170   Last Login : 2019-10-15 11:50:28
9
นายวชิรพันธุ์ หาญชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : minnerover09@hotmail.com
Login : 1   Last Login : 2019-08-20 09:18:38
10
นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน นักสารสนเทศ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41512 Email : kietkl@kku.ac.th
Login : 1833   Last Login : 2019-10-18 11:50:30
11
นายวันชัย ปานพิมพ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41489 Email : panpim@kku.ac.th
Login : 85   Last Login : 2019-09-26 15:07:48
12
นางสาวกฤติกา แดงรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42131 Email : ckriti@kku.ac.th
Login : 476   Last Login : 2019-10-01 14:51:51
13
นางสาวภณิดา โมคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42129 Email : panimo
Login : 85   Last Login : 2019-10-08 15:02:07
14
นายอังกูร นุตะศะริน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : jedijuku@gmail.com
Login : 101   Last Login : 2019-09-12 12:01:07
15
นางสาวจินตนา มูลตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 48189 Email : jintmo
Login : 185   Last Login : 2019-10-15 09:49:31
16
นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 50412 Email : kkuij@kku.ac.th
Login : 55   Last Login : 2019-09-17 10:35:43
17
นางสาวสิริประภา กิตติกำจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : siriki
Login : 17   Last Login : 2019-09-23 09:09:05
18
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: - Email : supapas@kku.ac.th
Login : 124   Last Login : 2019-10-02 16:08:11
19
นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 67024 Email : suphachiranaja@hotmail.com,
Login : 36   Last Login : 2019-09-13 15:39:16
20
นายต้นกล้า อินสว่าง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 043239287 Email : tonkla.ins@gmail.com
Login : 31   Last Login : 2019-09-12 14:51:48
21
สาวิณี นาสมภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: Email :
Login : 34   Last Login : 2019-10-09 11:27:00
22
นางสุณิษา แสงเหลา นักวิชาการพัสดุ
งานทุนวิจัย
Tel: 42760 Email : sunido@kku.ac.th
Login : 326   Last Login : 2019-10-17 10:07:04
23
นายเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42761 Email : setsiripa@kku.ac.th
Login : 262   Last Login : 2019-10-15 13:32:32
24
นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42131 Email : patcharinpi@kku.ac.th
Login : 236   Last Login : 2019-10-11 10:43:48
25
นายธนายุทธ สังข์อินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : thanasu@kku.ac.th
Login : 132   Last Login : 2019-10-09 08:49:51
26
นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 50119 Email : warapornp@kku.ac.th
Login : 191   Last Login : 2019-10-02 09:33:14
27
นายประพันธ์ พันตาเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : praphanph@kku.ac.th
Login : 125   Last Login : 2019-10-18 11:13:49
28
นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42762 Email : ngamchaitku@kku.ac.th
Login : 411   Last Login : 2019-10-18 10:31:41
29
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : ganych@kku.ac.th
Login : 49   Last Login : 2019-10-16 09:32:58
30
นางพัทธนันท์ เขินพลกรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : pattkh
Login : 237   Last Login : 2019-10-08 08:26:49
31
นางณัฐวิภา จันโทริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : natcha
Login : 43   Last Login : 2019-10-10 10:54:07
32
นางสาวเบญจพร โคกแปะ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: - Email : banjko
Login : 34   Last Login : 2019-10-03 19:52:34