ลำดับ
ชื่อ-สกุลรูปภาพ
1
นายสมหวัง ทองนำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
ผู้อำนวยการ
Tel: 043-203077 Email : somtho@kku.ac.th
Login : 107   Last Login : 2019-04-23 08:52:58
2
นางรัชนี รุ่งวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-203177, Email : ratong@kku.ac.th
Login : 886   Last Login : 2019-04-22 09:04:02
3
นายสิริชัย กิตติกำจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: 46521 Email : sirkit@kku.ac.th
Login : 346   Last Login : 2019-04-21 16:26:34
4
นางนันทพร สอนศีลพงศ์ บุคลากร ชำนาญการ
หน่วยอำนวยการ
Tel: โทรศัพท์ภายใ Email : nanson@kku.ac.th
Login : 1464   Last Login : 2019-04-22 12:08:32
5
นางสาวชัญญนิษฐ์ คำภักดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: 41518 Email : thankha@kku.ac.th
Login : 187   Last Login : 2019-04-18 14:53:58
6
นายจันทร์ ปานพรม พนักงานธุรการ ส.3
หน่วยอำนวยการ
Tel: 043-423305 Email : pchan@kku.ac.th
Login : 91   Last Login : 2019-04-22 09:27:27
7
นางสาวกุฎากรษ์ ทองจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยอำนวยการ
Tel: 50038 Email : kudato@kku.ac.th
Login : 88   Last Login : 2019-04-04 14:56:23
8
นางยุพิณ โสภาราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : yupins@kku.ac.th
Login : 152   Last Login : 2019-03-28 14:58:08
9
นายวชิรพันธุ์ หาญชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอำนวยการ
Tel: Email : minnerover09@hotmail.com
10
นายเกียรติภูมิ กฤตเวทิน นักสารสนเทศ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41512 Email : kietkl@kku.ac.th
Login : 1620   Last Login : 2019-04-23 09:19:49
11
นายวันชัย ปานพิมพ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 41489 Email : panpim@kku.ac.th
Login : 77   Last Login : 2019-03-18 07:45:04
12
นางสาวกฤติกา แดงรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42131 Email : ckriti@kku.ac.th
Login : 446   Last Login : 2019-04-03 14:03:20
13
นางสาวภณิดา โมคมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 42129 Email : panimo
Login : 66   Last Login : 2019-04-22 09:47:51
14
นายอังกูร นุตะศะริน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : jedijuku@gmail.com
Login : 90   Last Login : 2019-04-22 12:29:08
15
นายอารยะ นาพรมมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: - Email : arayna@kku.ac.th
Login : 115   Last Login : 2019-04-11 09:24:48
16
นางสาวจินตนา มูลตรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 48189 Email : jintmo
Login : 168   Last Login : 2019-04-18 13:30:14
17
นางสาวรัชญา กิตติกาญจนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: Email : kkuij
Login : 242   Last Login : 2019-04-22 07:56:43
18
นางสาวภัทรภา บำรุงไทยชัยชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานส่งเสริมงานวิจัย
Tel: 48187 Email : kkuij@kku.ac.th
Login : 32   Last Login : 2019-04-23 10:53:13
19
นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: - Email : supapas@kku.ac.th
Login : 102   Last Login : 2019-04-23 10:00:39
20
นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 67024 Email : suphachiranaja@hotmail.com,
Login : 30   Last Login : 2019-03-29 09:01:36
21
นายต้นกล้า อินสว่าง นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: 043239287 Email : tonkla.ins@gmail.com
Login : 24   Last Login : 2018-06-14 11:11:37
22
สาวิณี นาสมภักดิ์ นักวิทยาศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิจัย
Tel: Email :
Login : 22   Last Login : 2019-03-25 17:50:41
23
นางสุณิษา แสงเหลา นักวิชาการพัสดุ
งานทุนวิจัย
Tel: 42760 Email : sunido@kku.ac.th
Login : 250   Last Login : 2019-04-23 09:52:25
24
นายเศรษฐ์สิริ ภักดีปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42761 Email : setsiripa@kku.ac.th
Login : 226   Last Login : 2019-04-04 10:55:35
25
นางสาวพัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42131 Email : patcharinpi@kku.ac.th
Login : 204   Last Login : 2019-04-19 13:32:41
26
นายธนายุทธ สังข์อินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : thanasu@kku.ac.th;thanayuts@kkumail.com
Login : 129   Last Login : 2019-03-29 10:09:02
27
นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 50119 Email : warapornp@kku.ac.th
Login : 167   Last Login : 2019-04-22 09:20:11
28
นายประพันธ์ พันตาเอก เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: 42765 Email : praphanph@kku.ac.th
Login : 110   Last Login : 2019-02-07 11:24:00
29
นางสาวงามจิตร กุดจอมศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: 42762 Email : ngamchaitku@kku.ac.th
Login : 372   Last Login : 2019-04-22 13:17:57
30
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : ganych@kku.ac.th
Login : 4   Last Login : 2019-04-22 09:48:44
31
นางพัทธนันท์ เขินพลกรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : pattkh
Login : 208   Last Login : 2019-04-03 16:19:20
32
นางณัฐวิภา จันโทริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานทุนวิจัย
Tel: Email : natcha
Login : 13   Last Login : 2019-04-22 09:37:38
33
นางสาวเบญจพร โคกแปะ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
งานทุนวิจัย
Tel: - Email : banjko
Login : 6   Last Login : 2019-04-19 09:26:14