“กองบริหารงานวิจัย” ชื่อเดิม “สำนักบริหารการวิจัย” ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2547 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในระดับมหาวิทยาลัยในการทำหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ต่อมาในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555 วันที่ 5 กันยายน 2555 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น " กองบริหารงานวิจัย "

 • สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานการจัดทำแผนการวิจัย โครงการวิจัยและจัดทำคำของบประมาณการวิจัย
 • บริหารจัดการทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยและประสานการพัฒนาระบบบริหารและประกันคุณภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • ประสานการจัดหาแหล่งทุน และการสร้างความเชื่อมโยงกับแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ
 • ประสานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการพัฒนางานประจำโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
 • ประสานการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
 • นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์และเชิงสาธารณะ
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านการวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อให้บริการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
 • เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่วงวิชาการและสาธารณะ
 • ประสานและสนับสนุนการดำเนินภารกิจสนับสนุนการวิจัยด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

 • หน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัยชั้นนำระดับประเทศ
 • ค่านิยม

 • ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
 • วัฒนธรรมองค์กร

 • ทำงานเป็นทีม ทุ่มเทในการทำงาน รู้รักสามัคคี ยอมรับความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบและระบบธรรมาภิบาล
  1. บริหารจัดการอย่างมีระบบ
  2. เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน